Monitor Niemcy 1/2/2023

Tytus Jaskułowski

Głosowania w stolicy Republiki Federalnej nie można analizować tylko w kontekście lokalnym, tj. ponownych wyborów do parlamentu landowego, ani też jedynie z uwagi na zanotowane historyczne wartości dotyczące dwóch największych zachodnioniemieckich ugrupowań. Chodzi tutaj o najsłabszy wynik partii socjaldemokratycznej (SPD) w historii, a także osiągnięcie przez chadecję po dwóch dekadach (CDU) pozycji najsilniejszej partii politycznej w Berlinie. Głosowanie w stolicy RFN miało zawsze charakter prestiżowy, co wpływało na określenie strategii działania najważniejszych uczestników wyborów po ich zakończeniu.