Monitor migracyjny 5 2a/2023

Jan Wójcik

W monitorze poruszamy kwestię planów UE wprowadzenia nowych regulacji dotyczących migracji, w tym rozwiązań umożliwiających zwiększenie presji na włądze państw pochodzenia imigrantów. Zajmujemy się również wzrostem poziomu migracji do państw UE, zwłaszcza z wykorzystaniem szlaku zachodniobałkańskiego i śródziemnomorskiego do Grecji. Jednocześnie wskazujemy na spadek poziomu wykrytycz nielegalnych przekroczeń granicy z RP oeaz na zmianę struktry narodowościowej nielegalnych migrantów usiłujących przedostać się do Polski.