Monitor migracyjny 12 5b/2023

Rząd Niemiec jest pod coraz większą presją, by przywrócić kontrole granic, ze względu na rosnącą nielegalną imigrację docierającą do Niemiec oraz uchodźców z Ukrainy. Z drugiej strony wprowadza ułatwienia dla imigrantów, które mają przyciągnąć legalną imigrację.

Liczba nielegalnych imigrantów przybywających do Włoch rośnie dramatycznie, wskazują dane Frontexu. Z kolei na innych szlakach spada presja, chociaż pytanie o skuteczność wykrywania nielegalnych przekroczeń w Polsce, stawia raport niemieckiej policji mówiący o 3000 nieregularnych imigrantów przekraczających granicę z Niemiec do Polski. Z presją borykają się dalej Węgry i Bułgaria, które oczekiwałyby większej pomocy ze strony UE.

Pakistańscy youtuberzy robią to co powinni robić zachodnie państwa. Zniechęcają w sieciach społecznościowych do niebezpiecznej podróży, która nie zawsze kończy się sukcesem.

Monitor Niemcy 2/5/2023

Najważniejszym rezultatem głosowania do parlamentu krajowego w Bremie jest niejednoznaczność wyników. Wspomniane można bowiem interpretować zarówno na korzyść, jak i niekorzyść danego ugrupowania. Zwycięzca, tj. SPD uzyskuje nadal najgorsze poparcie w powojennej historii, i to na obszarze tradycyjnie popierającym socjaldemokrację. Na tym obszarze doskonale radzi sobie z kolei skrajna prawica, co zakłóca pozytywne oceny stabilnych rezultatów chadecji i lewicy, zmuszonych do bardziej skutecznego konkurowania o wyborców. Najsłabsze rezultaty koalicjantów SPD z rządu federalnego przełożą się ponadto na dalsze konflikty wewnątrz koalicji tworzącej gabinet kanclerza Scholza. Z tego też względu prawdziwym zwycięzcą wyborów w Bremie zostanie dopiero to ugrupowanie, które wciągnie wnioski z jego wyników i zdoła je implementować do działalności politycznej po wyborach, przede wszystkim w pozostałych częściach Niemiec.

Monitor Niemcy 1/5/2023

Określana roboczo „konferencja premierów” to spotkanie kanclerza federalnego z premierami wszystkich krajów związkowych RFN. Formalnie nie jest organem konstytucyjnym. Faktycznie, co pokazał okres zwalczania pandemii, zapadały tam istotne decyzje polityczne dotyczące funkcjonowania państwa. W stosunku do coraz poważniejszego problemu uchodźców landy oraz federacja reprezentują odmienne punkty widzenia. Rząd kanclerza Scholza nie chciał gwarantować dodatkowej pomocy finansowej w tym zakresie. Landy z kolei oczekiwały, obok dodatkowych środków, strategicznej koncepcji procedowania ze zjawiskiem emigracji jako całości. Efektem rozmów stało się co prawda zadeklarowane dodatkowe wsparcie materialne ze strony rządu. Nie rozwiązuje ono jednak istoty problemu przesuwając do listopada br. podjęcie konkretnych decyzji. Z tego też powodu należy oczekiwać przyśpieszenia przez władze RFN takich działań na forum europejskim, które dawałyby szanse na odczuwalne w Niemczech ograniczenie nielegalnej migracji.

Balkans Monitor 1/5/2023

In this week’s monitor the most recent developments, or lack of, in the Belgrade-Pristina EU-led dialogue process is looked at. Then it examines why there has been a drop of Albanian asylum seekers in the UK and EU in recent months and considers the long term implications. It then assesses the massive protests in Serbia following the two mass shootings that occurred last week and how the government is responding. And finally it covers the results of the new government of the Federation of Bosnia and Herzegovina.

Monitor migracyjny 11 5a/2023

Parlament litewski przyjął ustawę, która pozwala zalegalizować tzw. pushbacki pomimo protestów organizacji pozarządowych. Większość posłów zdecydowanie poparła plany rządu. Także Parlament Europejski zdecydowanie opowiada się po stronie zwiększenia ochrony granic i finansowania infrastruktury monitorującej granice.
Działania państw europejskich na rzecz uszczelnienia granic i szybszego rozpatrywania wniosków azylowych trafiają w okres, gdy presja imigracyjna rośnie. Tunezja nie radzi sobie z napływem nielegalnych imigrantów z Afryki Subsaharyjskiej, a konflikt w Sudanie grozi kolejnymi wyzwaniami dotyczącymi imigracji.
Z drugiej strony na kontynencie trwa debata jak pogodzić politykę bezpieczeństwa związaną z ograniczaniem masowej nielegalnej imigracji z problemami rynku pracy, który potrzebuje nowych pracowników wraz ze starzeniem się społeczeństw. Czy wezwania papieża Franciszka, by otworzyć drzwi do Europy są pomocą w rozwiązaniu problemów, czy kwestia migracji legalnej i nielegalnej rozdzielana w sposób widoczny przez rządy jest kwestią bardziej złożoną?

Monitor Białoruś 2/4/2023

Białoruska Rada Bezpieczeństwa opublikowała obszerną “Koncepcję bezpieczeństwa Republiki Białoruś”. Dokument ten na dużym poziomie ogólności prezentuje wnioski z analizy obecnego położenia Republiki, wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń przed którymi stoi. Chociaż wiele zagrożeń wskazywanych w dokumencie przewiaja się regularnie przez narrację białoruskich oficjeli, to jednak pojawiają się w nim nowe, nie tak chętnie powtarzane białoruskie słabości i wyzwania. Zdecydowanie warto go przeanalizować i przybliżyć.

Andżelika Borys została zwolniona z aresztu domowego, a w najbliższym czasie może nawet przyjechać do Polski. W kwietniu doszło zatem do jakiegoś “dealu” wypracowanego przez strony polską i białoruską. Sprawdzamy zatem czy należy spodziewać się w najbliższym czasie poprawy stosunków z naszym wschodnim sąsiadem.

Białoruska gospodarka zaskakuje i to na plus. Międzynarodowy Fundusz Walutowy skorygował swoją prognozę wzrostu dla białoruskiego PKB w tym roku i zakłada, że gospodarka będzie się rozwijała szybciej. Z kolei białoruscy analitycy wskazują na główne warunki, które muszą zostać spełnione, aby ten wzrost dalej utrzymywać.

Monitor migracyjny 10 4b/2023

Rośnie presja migracyjna na centralnym szlaku śródziemnomorskim wiodącym z Tunezji i Libii do Włoch. W związku z nią rząd Meloni ogłosił stan wyjątkowy na południu Włoch, a Europejska Partia Ludowa chce skłonić Unię do negocjacji z Tunezją w sprawie powstrzymania imigracji. Dane Frontexu są niepokojące.

To powoduje też, że Niemcy po raz kolejny od 2015 przedłużają „tymczasowe” kontrole graniczne na granicy z Austrią. Tymczasem Meloni odwiedza Etiopię i szuka w kolejnym afrykańskim kraju sposobów powstrzymania migracji.

Na wschodniej granicy spada migracja w porównaniu do poprzedniego roku, chociaż służby estońskie komunikują, że niepokoi ich wzrost migracji z krajów muzułmańskich, który uważają za niosący większe ryzyko dla zagrożenia bezpieczeństwa.

Poszczególne kraje tworzą bloki, które będą naciskać UE na ograniczenie migracji. Prezydenci Polski i Włoch wzywają UE do większego wsparcia krajów borykających się ze sterowaną migracją. Podobnie Austria, Dania i Szwecja chcę wspólnie lobbować za twardszą polityką migracyjną.

Balkans Monitor 2/4/2023

12 April 2023, US envoy James P. Rubin, who heads the State Department’s Global Engagement Center, stated at a press release in Skopje, North Macedonia that the Western Balkan region was “pretty seriously poisoned” by Russia’s influence campaigns. He suggested the greatest threat facing the Western Balkans is Russian-disinformation and identified Serbia as the main hub from where misinformation and manipulation related to the region originate, and backed his claim with the fact that the Russian media that support the Kremlin still operate in Serbia. The US official shared his fear that Putin has intensified disinformation efforts since the war in Ukraine began. Rubin is also scheduled to visit Montenegro and Albania as part of his Western Balkans tour to counter disinformation.

Monitor migracyjny 9 4a/2023

W IV kw 2022 wzrosła liczba nakazów opuszczenia wydanych przez państwa unijne, ale niestety ciągle zbyt mało skutecznie są one realizowane. Politycy próbują ograniczać migracje, ponieważ w Europie narastają postawy antyimigracyjne. Niemcy słynne z polityki „Wilkommen” teraz uważają, że osiągnęli jej limity, a opozycja rozpoczyna batalię przeciwko rządzącej koalicji w sprawie migracji. Tematem wyborczym migracja jest także w Grecji, gdzie spór o rozbudowę bariery granicznej wybuchł między rządzącą parią a opozycyjną Syrizą.

Tymczasem Polska i Czechy czerpią pozytywne doświadczenia z imigracji ukraińskiej. Czy można mówić już o Polsce, że staje się krajem docelowym migracji? Na pewno tej legalnej. Natomiast wzrasta liczba nielegalnych przekroczeń z Białorusi, a otwarcie nowych lotów z Iranu wywołuje obawy Litwy.

Włochy wskazują na ryzyko destabilizacji Tunezji, co może grozić narastaniem migracji na szlaku do Włoch, który w pierwszych dwóch miesiącach odnotował ponad dwukrotny wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

Próby ograniczania imigracji napotykają przeszkody. ONZ krytykuje Wielką Brytanię za ustawę przygotowaną w celu zniechęcenia imigrantów do podejmowania nielegalnej drogi przez Kanał la Manche, a organizacje pozarządowe wyciągają dokument podpisany przez państwa UE w celu zwiększenia deportacji z Zachodnich Bałkanów.

Monitor Niemcy 2/4/2023

Odłączenie od sieci w mijający weekend, tj. 15-16 kwietnia br. ostatnich działających w Republice Federalnej Niemiec elektrowni atomowych pozornie wydaje się być momentem historycznym. Kończy wszak kilkudziesięcioletni lobbing środowisk ekologicznych optujących za rezygnacją z tej formy produkcji energii. Z punktu widzenia bieżącej sytuacji politycznej RFN, data ta nie będzie prowadziła jednakże ani do ograniczenia debaty na temat bezemisyjnych form pozyskiwania energii, ani też do spadku wynikających z takowej sporów. Wręcz przeciwnie, symboliczny  charakter odejścia od energetyki atomowej doprowadzi do zaostrzenia konfliktów politycznych, także tych niekoniecznie związanych z ekologią. Nie ma ponadto pewności, iż implementowana w kwietniu br. decyzja o rezygnacji z wykorzystywania paliw rozszczepialnych do produkcji energii elektrycznej nie zostanie kiedyś podważona. To jednak będzie funkcją ogólnej sytuacji na rynku energii, potrzeb gospodarczych, postępów w dostępności do alternatywnych źródeł energii, zmian pogodowych, a także dalszego przebiegu konfliktu na Ukrainie.